Ripfjället fria vyer eller vindkraftverk?

I dag åkte jag upp till Ripfjället för att se vilken typ av natur det finns där man nu planerar att bygga vindkraftverk, endast politikerna i Malung och Torsby, eller Flygvapnet kan stoppa bygget i en region där det finns fina naturreservat inom en mil ifrån Ripfjället, och Tandövala ligger inom synhåll, miljöerna i norra Värmland och Dalarna bör bevaras så att de kan behålla sin vildmarkskaraktär, det finns områden som är mer lämpliga exempelvis det godkända området på Fryksdalshöjden mm. Jag vill inte ha vindkraftverk norr om E16/E45 i Värmland och inga fler vindkraftverk nordväst om E45 i Dalarna.
Det blev en promenad med en total höjdskillnad på ca 200 meter och det blev en sträcka på 1, 47 mil, seg i benen och fötterna.

Nu åter till vandringen.
Jag åkte längs den forsande Fämtan som är ett natura 2000 och som skall bli naturreservat, ån är ett eldorado för sportfiskare och det ligger även stugor och gamla sätrar längs vägen, naturen runt vattendraget är mycket vackert och det är populärt att vandra och fiska längs stränderna.
Vid Fämtflons södra del parkerade jag eftersom det där går en liten bro ut på Kölarna som är ett 2600 ha stort myrkomplex med inslag av naturskog på myrholmarna, det är även det ett natura 2000 som skall bli ett naturreservat, naturvårdsverket har köpt in stora delar av området Art och habitat direktivet samt Fågeldirektivet.
Kölarna hänger ihop med Åskakskölen i söder som nyligen har blivit ett naturreservat, totalt så skall man bilda ett mer eller mindre sammanhängande reservatsområde på en sträcka som blir ca 3 mil lång och nu så projekterar man 250 meter höga vindkraftverk endast 500 m öster om Natura 2000 området (blivande reservat) uppe på höjderna, vildmarkskänslan kommer att bli obefintlig.
Jag gick ut på kölarna där myrmarksvidderna bredde ut sig, det är öppna landskap, viktiga för fågellivet, det är ett otillgängligt landskap med surdråg och träskmarker som gör det svårt att ta sig fram, man får ofta ta långa omvägar, det är ingen plats för en stilla söndagspromenad, men om man söker efter det vilda ursprungliga med möjlighet att få uppleva vilda djur i tystnaden och lugnet borta från civilisationens stress så är det här en plats där man kan få uppleva vildmarkens storhet.
Ute på Kölarna så fanns det fina naturskogsholmar med åldrig skog i ett hav av stora block flyttade hit av istidens tjocka glaciärer, förr i tiden så trodde man att det var jättarna som kastat blocken hit, en fantasieggande förklarning bortom vetenskapens klara tanke.
Nu gick jag öster ut upp emot höjderna där vindkraftverken skall stå, först igenom ett område med contortatall ett främmande trädslag i vår natur, trädens lupiner, för de börjar sprida sig på naturlig väg, vi kommer aldrig att kunna utrota contortan, skogen kommer att ändra karaktär totalt om ett par hundra år.
Längre upp emot Bergmyran så ändrade skogen karaktär, den övergick först i granskog svagt naturskogsartad och senare till en talldominerad skog med några stora urskogstallar som överståndare i en yngre skog.
Väl uppe vid Bergmyran och Tvärkölens sluttande myrar så blev skogen naturskogsartad i nyckelbiotoperna och naturvärdesskogarna, ett vackert vildmarkspräglat område, mer lättvandrat än nere vid Kölarna, men det myckna regnandet gjorde att myrmarken sög fast fötterna när jag gick uppför i de vida landskapen omgivet av naturskog.
Nu ställde jag kompassen emot Rösberget och gick igenom en fin granskog upp till kraftledningen som skulle göra det enkelt att ansluta vindkraftparken till en låg kostnad, jag förstår varför det Tyska WPD vill etablera sig här uppe, men skall vi bli ett exportland för förnybara energikällor till priset av en industrialiserad vildmark?
Jag gick upp emot Rösberget och blev hänförd av naturen där uppe, en platå med myrmark med höljor av speglande vatten omgivet av en naturskog med uråldriga knotiga tallar, korta, men med respektingivande ålder.
Här var det även en sluttande myr med vida utsikt och jag såg Rösbergets nästan kala hjässa omgivet av fjällbjörkar och tanken for att det är nästan så här jag själv ser ut under hatten.
Jag gick upp emot högsta punkten igenom en vardliknande miljö med fjällbjörk och solitärträd i form av riktigt gamla tallar, utsikten var fin och jag tog lite bilder av de gyllene fjällbjörkarna vars blad formligen lyste som guld emot en klarblå himmel.
Det var riktigt fint här uppe med utsiktspunkter åt alla håll och det är därför som man en gång byggde en brandvaktsstuga här uppe, och stugan finns kvar och är öppen för allmänheten och det finns två sängplatser för övernattning och ett utedass, jag skrev in mig i gästboken och gick ut för att sätta mig på en sten för att äta en ostsmörgås och där var en hänförande utsikt söder ut emot Bredsjöns glittrande vatten, det känns ofattbart att det i en nära framtid kanske skall stå 40 stycken 250 meter höga kraftverk här uppe, jag såg en handfull vindkraftverk långt nere i sydväst i Dalarna, de syns på långt håll.
Jag tog ut kompassriktningen emot Ripfjället och kalkylerade om jag skulle orka och hinna ta mig dit och tillbaka till bilen och räknade ut att det kanske skulle gå om jag tog kraftledningsgatan och skogsbilvägen tillbaka, jag bet ihop och började gå nedför sluttningen igenom en fin lövdominerad skog och fick se att det stod några fina tallar på en mosse, så jag korrigerade vandringen lite norr ut i en båge.
De sluttande mossarna var omgivna av yngre hårt brukade skogar, men i kantzonerna och ute på myrmarkerna så fanns det fina solitärträd av tall och björk och de tecknade sig fint emot Rösbergets kala hjässa som jag nyss lämnat. Vandringen uppför de slutande myrarna var tung och jag fick vila under vandringen med en viss längtan tillbaka till bilen, men när jag närmade mig berget så blev vandringen lättare, troligen eftersom naturen ändrade karaktär till att bli mer vildmarkspräglad och oförstörd.
Här uppe på Ripfjället fanns det en natur som var i naturreservatsklass, det var sluttande myrar med vattenfyllda höljor omgivna av riktigt gamla tallar, marken hade dvärgbjörk som var gyllengula, liksom de vanliga björkarna, ett fyrverkeri i färger i en skala från rött till gyllengult tecknat emot en klarblå himmel med fjädermoln, violettröda blåbärsris lyste i den gröna mossan.
Ripfjället var riktigt fint med sina naturskogar, och naturen påminner starkt om naturreservaten Tandövala, Averåfjäll och Brånberget mm, en äkta vildmarkskänsla infann sig i tystnaden och de fria viddernas landskap.
Jag började nu undra hur vandringen tillbaka skulle bli, dagarna blir kortare och man vill ha lite marginal med tid tillbaka till bilen så jag började gå tillbaka, kompassen riktades emot kraftledningen strax norr om Skälbäcktjärnen. Det fanns även här en del contortatall, men nere vid tjärnen så blev naturen vacker igen när jag gick över myren under ledningsgatan.
Nu riktade jag kompassen emot vändplanen norr om Tvärkölen och passerade en naturvärdesskog som var naturskogsartad och som hade en stor sälg med lunglav.
Väl på skogsbilvägen så vandrade jag ett par hundra höjdmeter ner emot vägen nere vid Fämtan i dikeskanterna så fanns frösådd contortatall och kunde här se 40 årig relativt grov contorta, det är så här våra plantageskogar har ändrat utseendet på skogslandskapet.
Väl framme vid bilen så kunde jag konstatera att jag inte hann eller orkade besöka fler områden den här gången, området är riktigt fint.


lördag den 21 september 2019.

  ripfjället
ripfjället
rösberget
ripfjället
ripfjället

 

lummer kraftledningsgata ripfjället
rösberget hjortron
ripfjället ripfjället ripfjället

 

ripfjället ripfjället
ripfjället ripfjället ripfjället
lunglav ripfjället ripfjället

 

ripfjället ripfjället gullris
brandvaktsstuga ripfjället ripfjället
ripfjället ripfjället ripfjället

 

 

Contortatall

 


 

Kölarna

 

Reservatet ”Kölarna” är planerat att bli 3041 ha stort och hänger ihop med ytterligare reservat och planerade reservat som skall bli ett ca 6100 ha sammanhängande skyddat område

På sidan Planeringsunderlag för Länsstyrelsen i Värmlands WebGis-karttjänst så kan man hitta mycket information om Länsstyrelsens olika planeringar, bland annat Planerade Naturreservat.
De planerade Naturreservaten hittar man om man väljer ”Lagerlista” och under mappen Naturvård så hittar man mappen planerade naturreservat och när man bockar för mappen så visas de planerade reservaten på kartan.


Länk: Länsstyrelsens kartverktyg

 

 


Fämtan