Skog
Bergs Gård Danshallsmyrarna Gillertjärn Glaskogen Örvattnet Gullrosas berg
Bergs gård Danshalls Myrarna & Sœrkilamp Gillertjärn Glaskogen Örvattnet Gullrosas Berg Skutan Alken Brånberget Baljåsen
Flatsmossen Järnskogsfjället Kösstorpsmyrarna Rolampälven Rennstadsnipan Ivana Segolstorpshöjden Kesebotten Brännan Pilso
Kloften Tandövala Östra Slomvattnet Håltebyns Brandfält Fjornshöjden Drevfjället Fulufjället NP Måns-Olasberg Rännberg Vimyren
Titjärnsskogen Stormyren Fänstjärnsskogen Norra Lien Deletjärnsåsen Bjursjöhöjden Bryngelsdalen Falldalen Bergvattsdalen Svarthavet
Gråberget Hösås Gettjärnsklätten Ulvsömyrarna Kvickneåsen lilla örtjärnskogen Ulvfjället Perserud Töfsingdalen NP Gartosofta
Dundern Soienmägg Mammasberget Fulufjellet NP Gårdsviksfjället Tresticklan NP Byamossarna Korsdalen Ängemyrarna Gutulia NP
Näsmarkerna Kanan Kilafjället Averåfjäll Lisselberget Apertin Edeby pannkakan torrakberget Arskagen
Nötön Prästön Buterud Grimsheden Sörknatten Tiveden NP Kummelön Klämmeshöjden Lämpenshålan Geijersdalsmossen
Lungälvsravinerna Borgviks bokskog Sandåns bokskog Svartjärnshöjden Torps bergsbrant Biskopstorp Sumpafallen Åkulla bokskogar Söderåsen NP Källerashöjden
Mjögsjöhöjden Paskabäcken KR Utladalen & Vettismorki Gultberget Hovfjället Norskog Skallberget Sörskog Skallberget Krokolaknölen Ömtberget Havsvalladalen
Torrknölen Katjärn KR Låssbyn Kilsravinerna Kackerudsmossen Gillbergaskogen Fermansbo urskog Stora hoberget Tidö Rogen
Skarsdalsbergen Huvdehögen Påterudsskogen Gatefjällen Gobackberget & Bårberget Nolgårdskogen Kronefjället Jössestugan & Rackstadberget Tippmyren Ryttersfjället
     
Tegsnäset Omberg Hølvannet Mulldusen Mangslidberget Ösjön Gyllbergen      

 

Skogen är viktig ur många aspekter som skogsbruk, friluftsliv, jakt och inte minst som livsmiljö för en mängd arter av växter och djur.  Eftersom vi har mycket skog i vårt land och inte minst i Värmland där jag bor, så är det en förnyelsebar naturresurs som har stor betydelse ekonomiskt, och mycket av det material vi omger oss med härstammar från skogen, till exempel byggmaterial, papper och bränsle.
Därför är trycket på våra skogar högt, vilket har gjort att de har överutnyttjats, främst under det senaste århundradet, och detta har gjort att många arter står vid utrotningens brant. De senaste decennierna så har medvetenheten om detta ökat och regler har skapats för att skydda naturen, samtidigt som vi utnyttjar den som naturresurs, bland annat så har antalet naturreservat i Värmland ökat från 38 stycken för 25 år sedan, till 156 stycken år 2014. Dessutom har det bildats skyddsbiotoper, nyckelbiotoper har bildats och kantzoner och impediment sparas. Skogsbolagen gör så kallade frivilliga naturavsättningar, för att kunna bli certifierade enligt internationella miljökrav, men i de arealerna ingår även kalhyggen där man sparar lövträd, dvs. alla ”skyddade” skogar är inte naturskog. Frivilliga avsättningar kan dock inte ersätta de långsiktigt permanent skyddade skogarna som finns i naturreservat, och detta gäller inte minst de mindre skogsägarna som inte kan göra samma långsiktiga planering på en markareal som kanske bara är några tiotal ha.

Några av de viktigaste skogarna har redan skyddats, men det skulle behöva skyddas mycket mer, för att alla växt och djurarter ska överleva på längre sikt. Fler naturreservat behövs!

Strategi för formellt skydd av skog i Värmlands län.

Skyddad natur, kartverktyg över skyddad natur.

Skyddsvärda träd i Värmland och Trädportalen SLU

Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet Länsstyrelserna 2016

Skyddad skog, bör tas med en nypa salt, men det visar att skogsbruket åtminstone är på rätt väg. http://skyddadskog.se/

Miljöorganisationer:

Naturskyddsföreningen

WWF

Skydda skogen


 

Fler nyttiga länkar.

Blädning kan vara ett alternativ på vissa marker. Skogsstyrelsen.

Skogsforsk information om skogsbruk. Länk.

 

Avverkningsanmälningar, här går det att söka efter områden som skall avverkas.

Luben

Avverkningskoll.se


 

Exempel på en frivillig avsättning nära Glaskogen, där man har sparat tallöverståndare och hyggesbränt hygget för att skapa en ”lövbränna”, där man sparar lövskogen till vitryggig hackspett. Objekt Id: 7251, Bergvik Skog. I det här fallet var åtgärden helt i sin ordning, om än tveksamt, då det saknades hotade arter i granskogen, men metoden kan missbrukas och skapa ett underskott på gammal granskog, viktig för vedsvampar. Värre var det med Objekt Id: 6916, där man avverkade grov naturtallskog nära en viktig orr-mosse på Glaskogen "rovdrift".
Det är ett billigt sätt att ”skapa” en nyckelbiotop, eftersom skogsbolaget kan ta vara på granvirket först.
Metoden gynnar mångfalden på lång sikt, men ger samtidigt en konstig bild av vad ”skyddad skog” är.

 

 

Några exempel på att avsatt skog, inte behöver ha några träd kvar, troligen ligger det en långsiktig planering bakom.

PS. Det finns även avsatt skog, som har riktig skog, med höga kvalitéer.

Nyckelbiotop 7251 avverkad

Nyckelbiotop 6916 starkt urglesad.

Ett 104 ha stort, skyddat kalhygge, avsatt för vitryggig hackspett.

 

Åldersfördelning skog i Värmland blåsvart = 316 år och gult = 0 år
Andelen gammal skog är störst i Sydvästra Värmland och Norra Värmland.
Källa SLU.

 

 


Extrema urskogar
I Gränslandet mellan Norra Dalarna, Härjedalen och Norge, finns det mycket fina, skyddade urskogar, helt unika och dessutom relativt lätta att besöka, i ett område beläget i centrala delarna av Skandinaviska halvön.
Här är några bilder.

 

 

 
 
 
 
 

 


 

Vettismorki, Utladalen, Övre Årdal Norge.

Skandinaviens vackrast belägna urskog?

 

 


Ädla lövskogar.

Äldre lövskogar är inte särskilt vanligt i Västra Värmland, och då de förekommer så består de oftast av asp, björk och al. Jag har ännu inte sett mycket av de vackra lövskogarna med ädla lövträd som finns söder ut, men har åtminstone gjort en resa ner till bokskogarna nere i Halland och till Söderåsens Nationalpark i Skåne.  Ädellövskogar är frodiga och artrika och ger en mer djungelliknade känsla, även bilderna känns varmare och mjukare.

 
 
 
 

 

Skogsbränder.

Jag besökte det stora brandfältet i Västmanland i juni 2015, naturreservaten Stora hoberget och Fermansbo urskog.

 

 

Vinterskog.